جادو

پاڼه ونه موندل شوه

بښنه غواړو، ستاسې غوښتې پاڼه ونه موندل شوه. ښايي لاندې د لټون برخه مرسته درسره وکړي.