پېریان

  • پېریان

    آیا پېریان په ريښتیا هم شتون لري؟

    د شفیقې په نامه یوې نجلۍ په فېسبوک پوښتنه کړې چې پېریان شته او که هسې ګپ دی، که نشته نو دا کیسې یې له کومه کېږي چې په کلیو کې د ډېرو په خوله وي؟ آغلې شفیقې! غوره به دا وي چې له طبي اړخه پیل وکړم. د ان…