پښتونولي او اسلام د یو بل ضد دي

دا چې ولې پښتونولي او اسلام د یو بل ضد دي موږ به د دې موضوع په اړه تاسې ته وضاحت په دغه ويډیو کې درکړو، هيله ده چې ښه فکر ورباندې وکړئ.

سرچينه: منطقي فکر

اړوند مطلب

ګمراهان

ګمراهان چا ګمراه کړي؟

هغه رکم چې په قرآنکریم کې ستايل شوي دي، د دې پر ځاي چې الله …

خپل آند راسره شريک کړئ