ښځې امامت ولې نشي کولای؟

یوه ملګري پوښتنه کړې وه چې ښځې امامت ولې نشي کولای؟

بل یې په ځواب کې ليکلي وو دا ځکه چې کله به ښځې امامت ته مخکې شوې نو د رکوع په وخت کې به د ټولو مقتدیانو سترګې د امامې په شاتني عورت کې پاتې شوې او لمونځ به له ټولو مقتدیانو څخه ګډ وډ شو.

ایا دا خبره ريښتيا ده؟

هیله ده چې خپل علمي مالومات مو راڅخه ونه سپموئ.

سرچينه: د محمد صديق وېبپاڼه (www.mohammadsediq.com)

اړوند مطلب

بیت المقدس

د مکې مشرکینو د ابراهیم سنت په ځای کول؟

د قریشو د بت پرستۍ کیسې ډېره زمزه کېږي. مسلمانان ادعا لري چې محمد د …

خپل آند راسره شريک کړئ