د (مذهب) زېرمتون

د مذهب تصور

رامسس دویم

کله چې خلک په ځنګل کې اوسېدل، دوی خورا د ناامنۍ احساس کاوه، دوی د ناڅاپي ناورینونو څخه ویره پيدا کړه، بیا دوی د لوږې او تندې د یرې له امله ډېر لرې لرې ځایو ته د ښکار کولو لپاره هڅې پيل کړې. دوی ته د ځمکې د ستروالي مالومات …

پوره ليکنه »