د (ګمراهان) زېرمتون

ګمراهان چا ګمراه کړي؟

ګمراهان

هغه رکم چې په قرآنکریم کې ستايل شوي دي، د دې پر ځاي چې الله دانسانانو د هدایت په فکر کې و اوسي برعکس د انسانانو د ګمراه کولو او جهنمي کولو کوشش کې دى. الله غواړي چې انسانانو ته فرېب ورکړي ګمراه يې کړي او بيا يې ژوندي ژوندي …

پوره ليکنه »