د (وېره) زېرمتون

کوم اسلام؟ – له واقعي اسلام څخه ستاسې تعریف څه دی؟

د اسلام فرقې

هر ډول جرم چې د مسلمانانو او مختلفو ترهګرو ډلو لخوا ترسره شوی د عربي الله لپاره دی، ځکه په قران کې داسې ډیر آیتونه شتون لري چې جرمونه توجې کوي لکه د بېلګې په توګه: د مشرکینو او کفارو وژلد هغوی مالونه او ښځې غنیمت کولد هغوی په ښځو …

پوره ليکنه »