د (ښکنځلې) زېرمتون

په قرآن کې د ښکنځلو آیاتونه – دویمه برخه

ښکنځل

(د پخواني قران انځور) د قرآن په ګڼ شمېر ایاتونو کې هغو کسانو ته کوم چې عربي دين او افسانې نه مني د سپي، خره، نجس، حرامي، خنزير، څاروي، کمعقل او ګڼ شمېر نور بېهوده القاب کارول شوي، آیا هغه کتاب چې انسانانو ته پکښې دا ډول ناوړه او بېهوده …

پوره ليکنه »

په قرآن کې د ښکنځلو آیاتونه – لومړۍ برخه

ښکنځل

(د پخواني قران انځور) د قرآن په ګڼ شمېر ایاتونو کې هغو کسانو ته کوم چې عربي دين او افسانې نه مني د سپي، خره، نجس، حرامي، خنزير، څاروي، کمعقل او ګڼ شمېر نور بېهوده القاب کارول شوي، آیا هغه کتاب چې انسانانو ته پکښې دا ډول ناوړه او بېهوده …

پوره ليکنه »