د (قتل) زېرمتون

کوم اسلام؟ – له واقعي اسلام څخه ستاسې تعریف څه دی؟

د اسلام فرقې

هر ډول جرم چې د مسلمانانو او مختلفو ترهګرو ډلو لخوا ترسره شوی د عربي الله لپاره دی، ځکه په قران کې داسې ډیر آیتونه شتون لري چې جرمونه توجې کوي لکه د بېلګې په توګه: د مشرکینو او کفارو وژلد هغوی مالونه او ښځې غنیمت کولد هغوی په ښځو …

پوره ليکنه »

سورة محمد – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – شپږمه برخه

قران او قتل

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة التوبة – (پښېماني) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – پنځمه برخه

توبه

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة الأنفال – (غنيمت) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – څلورمه برخه

د ښځو غنيمت

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة المائدة – (دسترخوان) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – درېیمه برخه

دسترخوان

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »

سورة النساء – (ښځه) – په قرآن کې د وحشت او قتلونو آیاتونه – دوهمه برخه

مينځې

په قرآن کې ګڼ شمېر داسې ایاتونه شته چې د انسانانو قتلول یوازې په دې وجه توجې کوي چې دوی په عربي خرافاتو او عربي افسانو یقين نه لري، ایا یو کتاب چې دومره له نفرتونو او وحشت څخه ډک وي الهي کتاب کېدای شي؟ په دې ليکنه کې به …

پوره ليکنه »